General terms

Opći uvjeti poslovanja Top Adria Turističke agencije d.o.o. (Croatia Medical Travel) u nastavku Agencija

1. Uvodne napomene
1.1. Opći uvjeti poslovanja reguliraju pravne odnose između Agencije i
a) Poslovnog partnera izvršitelja usluge (fizička ili pravna osoba, te medicinske i zdravstvene ustanove kao izvršitelja usluge prema krajnjem klijentu Agencije) – u nastavku izvršitelj usluge
b) Poslovnog partnera – Subagenta (fizička ili pravna osoba, kao prodajnog kanala Agencije) – u nastavku subagent
c) Putnika / klijenta / ugovaratelja putovanja / usluge ili paket aranžmana (u kojem Agencija djeluje kao posrednik ili organizator) – u nastavku klijent
a sastavni su dio svih Ugovora, odnosno Vouchera ili bilo koje druge potvrde, sklopljene između Agencije i poslovnog partnera / izvršitelja usluga, poslovnog partera / subagent i putnika /klijenta.

1.2. Agencija kao ovlašteni posrednik i/ili organizator putovanja odgovornost snosi isključivo za besprijekorno posredovanje u pojedinačnim uslugama odnosno za besprijekorno povezivanje više usluga unutar jednog paketa. Nepotpuno, zakašnjelo ili neadekvatno izvršavanje ili potpuni izostanak pojedinačne usluge te jedne ili više usluga unutar paket aranžmana, krivnjom krajnjih izvršitelja usluga ili klijenta, Agencija ne snosi odgovornost te u svrhu iznalaženja najboljeg rješenja za sve strane u odnosu, djeluje pažnjom dobrog gospodarstvenika te posreduje između klijenta i izvršitelja usluge/a. Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga te brinuti o pravima i interesima klijenta. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima klijent podmiruje sve dodatne troškove koji proizlaze iz organiziranja putovanja.
1.3. Predmet i sadržaj suradnje, trajanje suradnje, uvjeti, cijene, otkazni rokovi, standardi kvalitete i ostale bitne stavke poslovnog odnosa, Agencija definira s izvršiteljima usluga i subagentima pojedinačnim Ugovorom o suradnji, koji su u skladu sa svim stavkama ovih Općih uvjeta poslovanja.
1.4. Svi objekti i usluge u ponudi Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Tretmani, ugostiteljske usluge, komfor i sl. pod nadzorom su njima nadležnih institucija a standardi su različiti i nisu usporedivi.
Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
1.5. Programi u kojima Agencija nastupa kao posrednik: Agencija ne odgovara za provedbu putovanja/aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Agencija će takve programe posebno označiti, te će kao takvi biti navedeni i na potvrdi o putovanju. U tom slučaju klijent je u ugovornom odnosu s navedenim organizatorom putovanja.

2. Sadržaj ponude Agencije na Internet stranicama i drugim medijima
2.1. Podaci i cijene pojedinačnih usluga ili paket aranžmana navedenih na službenim Internet stranicama i drugim prodajnim materijalima Agencije informativnog su karaktera, za koje Agencija zadržava neograničeno pravo izmjene a u skladu sa dogovorenim uvjetima izvršitelja usluga.
2.2. Agencija se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz objekte i usluge, Agencija prikuplja od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Agencije, te pismeno odobrene od strane izvršitelja usluga, Agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog dijela Internet stranice i ostalih prodajnih materijala.
2.3. Ponuda Agencije obuhvaća pojedinačne usluge u kojima Agencija ima ulogu posrednika, te gotove paket aranžmane sa cijenama informativnog karaktera, koji (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuju: medicinski ili zdravstveni tretman, usluge prijevoza (transfera), hotelske i druge ugostiteljske usluge te organizaciju putovanja.
2.4. Cijene usluga i paketa izražene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po prodajnom tečaju ___________________ važećem na dan objave programa pa cijena prilikom izrade ponude ili rezervacije može varirati u ovisnosti o tečaju na dan izrade ponude / rezervacije. Agencija također pridržava pravo promjene ovdje objavljenih cijena u slučaju promjene cijena izvršitelja usluga.

3. Rezervacije i ugovaranje putovanja
3.1.Klijent se za pojedinačne usluge, paket aranžman ili putovanje koje organizira ili u kojem posreduje Agencija može prijaviti u svim njezinim poslovnicama, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima komunikacije. Prilikom prijave klijent je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na klijenta koji je ugovaratelj kao i na sve osobe koje prijavljuje na putovanje. Agencija ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane klijenta prilikom prijave rezervacije. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, klijent u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja koje je prethodno pažljivo proučio.

3.2. Cijene i uvjeti koji su mjerodavni za rezervaciju, realizaciju i naplatu je službena potvrda rezervacije koju Agencija šalje klijentu a koju on u znak suglasnosti potpisuje i dostavlja Agenciji. Ukoliko je tako navedeno na Internet stranici, u službenoj ponudi ili rezervaciji, cijena može sadržavati i pristojbe zračnih luka te troškove stručnog vođenja ili pratitelja. Cijena paket aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):
• Fakultativne (neobvezne) izlete i posjete,
• Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,
• Ulaznice za objekte i destinacije (nacionalne parkove i sl.) koji se posjećuju
• ništa što nije izričito navedeno kao uključeno u cijeni

Sve vrste posebnih usluga ili potreba koje klijent ima (jednokrevetna soba, dodatni transfer, izlet, posebna prehrana i sl.) a nisu uključeni u cijenu naplaćene usluge ili paketa, posebno se obračunavaju i naplaćuju na licu mjesta u destinaciji ili unaprijed prethodnom narudžbom u Agenciji.
3.3. Rezervacija je valjana po primitku uplate predujma od strane klijenta. Svaka druga usmena ili pismena potvrda ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge ili paket aranžmana potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 40 % ukupne cijene (ukoliko u rezervaciji ili ponudi nije drukčije navedeno), a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka korištenja usluge (ukoliko nije drukčije navedeno na u rezervaciji ili ponudi). Ukoliko do datuma početka usluge ima 21 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge ili paketa po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Agencije ili on-line plaćanjem kreditnom karticom. Pri kupnji usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da klijent u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Prilikom plaćanja kreditnim karticama a u ovisnosti o vrsti kreditne kartice za klijenta nastaje dodatni trošak od 3% do 5% od ukupnog iznosa usluge ili paketa. Plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska klijenta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska klijenta. Prilikom plaćanja putem bankovne doznake iz inozemstva, klijent preuzima troškove transakcije svoje banke.
3.4. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge ili paketa, klijentu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama, te eventualnom naznakom o dodatnim troškovima koje klijent mora platiti na licu mjesta prije ili nakon korištenja usluge. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga ili paketa. Klijent je dužan voucher predati prilikom dolaska u objekt(e) gdje ima rezerviranu jednu ili više usluga, te će mu na osnovu vouchera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko klijent dolaskom u objekt prijavi više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučeru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim osobama ili prihvatiti sve osobe uz nadoplatu na licu mjesta. Uplatom rezervacije klijent potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena usluga ili paket nudi. Uplatom rezervacije klijent potvrđuje da prihvaća Opće uvjete poslovanja Agencije, te potvrđuje da mu je u sklopu istih ponuđeno putno osiguranje. Uplatom djelomičnog ili cjelokupnog iznosa rezervacije, sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za klijenta tako i za Agenciju.

4. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
4.1. Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
• promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
• promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
• promjene tarifa hotelijera i prijevoznika.
• novih zakonskih obveza (poreza, pristojbi za boravak i slično)
4.2. Agencija može o promjeni cijene klijenta izvijestiti pismeno ili usmeno, što se može dogoditi neposredno pred polazak klijenta. Osim u slučajevima iz st.1 ovog članka klijent može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li klijent osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza rezervacije zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Klijent se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj klijent boravi.

5. Pravo Agencije na promjene i otkaz
5.1. Agencija se obvezuje osigurati klijentu uslugu ili dijelove paketa koji su rezervirani u traženom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Ukoliko nije moguće realizirati rezerviranu uslugu ili paket u cijelosti ili djelomično, krivnjom izvršitelja usluge, Agencija može predložiti promjene rezervirane usluge/paketa ili otkazati uslugu / pakete potpuno ili djelomično. Isto vrijedi za situacije prije ili za vrijeme trajanja usluge/paketa ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom Agenciji da uslugu / paket ne objavi, te da za njih ne prima prijave i potvrde rezervacije.
5.2. Ukoliko klijent uplati rezervaciju koju Agencija ne može ispuniti (zbog greške Agencije) gostu se nudi alternativa. Ukoliko je Agencija u mogućnosti klijentu ponuditi alternativu, promjena usluge / paketa može se izvršiti isključivo uz odobrenje klijenta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete usluge/paketa. Ako gost prihvati alternativu i ako je ona skuplja dužan je platiti razliku a ako je alternativa jeftinija Agencija vraća gostu razliku. Ukoliko alternativa nije prihvaćena od strane klijenta a greška je nastala zbog krivnje Agencije, Agencija je obvezna klijentu izvršiti povrat uplaćenog novca. Klijent nadalje nema pravo na potraživanje dodatne odštete ili naknade štete od Agencije. Ukoliko alternativa nije prihvaćena od strane klijenta a greška je nastala zbog krivnje izvršitelja, Agencija u ime klijenta potražuje povrat uplaćenog novca od izvršitelja usluge. Klijent ni u jednom od slučaja otkazivanja rezervacije nema pravo na dodatna potraživanje odštete ili naknade sporednih troškova od Agencije koji su mu nastali u svezi s organizacijom njegovog putovanja.
Agencija je dužna sve klijente koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

6. Pravo klijenta na promjene i otkaz usluge / paketa
6.1. U slučaju da klijent želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena po mogućnosti besplatno. Sve promjene u cijeni ovise o promjenama sadržaja rezervacije i uvjetima izvršitelja usluge. Agencija nije ovlaštena izvršiti promjene prije nego joj klijent potvrdi suglasnost za nastale naknade i promjene cijena koje proizlaze iz izmjene rezervacije. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 10 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako klijent zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena usluge i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene usluge/paketa, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
2. Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
3. Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije
4. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
5. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
6. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se klijent ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

6.2. Uz svaki otkaz rezervacije Agencija naplaćuje 25 EUR manipulativnih troškova. Ukoliko klijent mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog klijenta za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom klijenta.
Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

6.3. Ukoliko klijent u rezervirani objekt ne dođe do vremena kako mu je navedeno u rezervaciji a nije se javio Agenciji ili izvršitelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema stavku 6.1. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

7. Obveze klijenta, prtljaga, osiguranja
7.1. Klijent je obvezan:
• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik
• poštivati carinske i devizne propise države u kojoj boravi,
• pridržavati se kućnog reda u objektima u kojima koristi usluge, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
• prilikom dolaska u objekt izvršitelja usluge, predočava voucher s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, klijent snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije klijent se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
7.2. Klijent je dužan posjedovati valjane osobne isprave. Ukoliko nevaljane isprave budu uzrokom odustajanja od putovanja, to ne obvezuje ni u kojem pogledu Agenciju, te će se primijeniti odredbe iz Članka 6. ovih Općih uvjeta poslovanja. U slučaju da tijekom putovanja dođe do oštećenja, gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik.
7.3. Sukladno propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje klijent je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora, osim u slučaju kada ono predstavlja prijetnju klijentovu zdravlju. U tom slučaju klijent prilaže liječničku potvrdu. Klijentu se preporuča ugovaranje zdravstvenog osiguranja za slučaj oboljenja ili nezgode za vrijeme puta/boravka u inozemstvu.
7.4. Klijent se obvezuje Agenciju ili krajnje izvršitelje usluge, prije svega one u području medicinskih i zdravstvenih tretmana koji su obuhvaćeni u ponudi Agencije, obavijestiti o svim njegovim zdravstvenim tegobama ili smetnjama koje bi mogle biti razlog za odustanak od cjelokupne ili djelomične realizacije usluge i to po odluci klijenta ili izvršitelja usluge ukoliko se utvrdi da nisu ispunjeni potrebni preduvjeti za sigurno izvršavanje jedne ili više usluga.
7.5. Svi putni dokumenti klijentu će se predati najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putna dokumentacija podrazumijeva:
1. za pojedinačnu uslugu: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
2. za paket-ponude: original vouchere i plan putovanja / realizacije paket-ponude
7.6. Prtljaga se prevozi na rizik klijenta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Agencija nije odgovorna za uništenu niti izgubljenu prtljagu, kao i za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. Klijent ima pravo na besplatan prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage klijent plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik pa se preporučuje osigurati prtljagu. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom, klijent se pridržava uvjetima izvršitelja usluga, u ovom slučaju izvršitelju prijevoza.
7.7. Ukoliko klijent prilikom rezervacije očekuje da bi zbog određenih situacija mogao biti prisiljen otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo prilikom potpisivanja potvrde rezervacije i to u roku od 24 sata do 7 dana od dana potpisivanja. Rok ugovaranja osiguranja ovisi o početku putovanja i uvjetima osiguravajućeg društva. Premija osiguranja izračunava se u ovisnosti o vrijednosti rezervacije, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija ima sklopljen ugovor. Agencija djeluje kao posrednik za sklapanje polica osiguravajuće kuće _________. Uvjeti otkaza i ostale informacije dostupne su u PDF formatu na _____stranicama.
Ukoliko klijent nema sklopljeno osiguranje od otkaza, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u stavku 6.1. ovih Općih uvjeta poslovanja . Uplatom police osiguranja od otkaza klijent sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja za koje se klijentima preporuča da ih osobno pročitaju.
7.8. Cijene usluga / paketa ne uključuju «paket» putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti od putovanja, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem potvrde rezervacije, čije su sastavni dio i ovi Opći uvjeti poslovanja smatra se da su klijentima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u ovom stavku. U slučaju da klijent zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje kao posrednik. Preporuča se oprezno proučiti uvjete prije sklapanja ugovora za osiguranja.
8. Ugostiteljske i dodatne usluge
8.1. Raspored klijenata u smještajnim jedinicama određuje recepcija ili vlasnik objekta. Ukoliko klijent nije izričito ugovorio smještajni jedinicu posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Uobičajeno vrijeme smještaja/napuštanja hotelske sobe je oko 12 sati; u apartmanima je smještaj nešto kasnije oko 16 sati, a napuštanje apartmana do 10 sati. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Svi uvjeti, cijene i informacije o smještajnim jedinicama iskazani su u ponudi Agencije.
8.2. Ukoliko klijent podnese zahtjev za dodatne usluge ili programe koji nisu objavljeni odnosno nije poznata cijena putovanja, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga Agenciji izvršiti uplatiti predujma u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Agenciju da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge.
Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge/programa nije poznata, klijent se obvezuje uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno Agencija će za taj iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici. Agencija se obvezuje izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 7 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Klijent se obvezuje u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti Agencije o raspoloživosti dodatnih usluga uplatiti ukupan iznos cijene usluge, time da se uplaćeni gotovinski polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge. Ukoliko klijent ne izvrši uplatu u navedenom roku, Agencija zadržava uplaćeni gotovinski polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice.
Ukoliko Agencija u navedenom roku obavijesti klijenta o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 3 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.
9. Ponuda medicinskih i zdravstvenih usluga, wellness, medicinski wellness

9.1. Ponuda Agencije obuhvaća posredovanje između klijenata i medicinskih te zdravstvenih ustanova nudeći razne zdravstvene i medicinske tretmane. Agencija nije ovlaštena niti zastupa pojedinačne Ustanove u svojoj ponudi već isključivo nudi informacije i moguće tretmane prema potrebama i izboru klijenta. Agencija ne zapošljava liječnike, terapeute niti specijaliste iz područja medicine ili zdravstva te nije ovlaštena za savjetovanje klijenata u izboru tretmana ili Ustanove. Agencija ima za zadatak klijentima isključivo proslijediti provjerene informacije usklađene sa institucijama koje nudi, te povezati potencijalne pacijente sa medicinskim i zdravstvenim institucijama. Klijent samostalno i pod vlastitom odgovornošću donosi odluku o pregledu, tretmanu, terapiji i slično te izvršitelju usluge odnosno medicinskoj ili zdravstvenoj ustanovi. Ponudu Agencije potrebno je shvatiti isključivo s aspekta prevencije, održavanja i poboljšanja te brige za zdravljem povezujući taj segment sa smještajem, transferom i ostalim uslugama u turizmu.
9.2. Prilikom odabira tretmana i institucije od strane klijenta, potrebno je predvidjeti, da li je prije naručivanja tretmana potreban osobni susret liječnika i pacijenta za konzultacije i pregled, koji je minimalni broj prethodnih dolazaka klijenta na pregled, potrebni nalazi na uvid, zdravstveno stanje klijenta i slično.
9.3. Konačnu odluku o tretmanu i izvršitelju usluge pacijent donosi prema vlastitoj procjeni i u skladu s konzultacijama koje je imao s liječnikom. Klijent se prihvatom potvrde rezervacije u kojoj Agencija posreduje između njega i medicinske i zdravstvene Ustanove odriče prava potraživanja naknade štete od strane Agencije u slučaju neadekvatne usluge ili potpunog izostanka medicinskog ili zdravstvenog tretmana.
9.4. Agencija od medicinskih i zdravstvenih institucija očekuje:
• Detaljne i pravovremene informacije te podatke kako bi se klijentu napravila potpuna i transparentna ponuda sa svim uvjetima za određeni tretman
• Pravovremene povratne odgovore Agenciji na sva dodatna pitanja od strane klijenta
• savjesno i stručno primanje klijenata
• objavljivanje svakih poslovno važnih promjena unutar objekta ili obujma usluga koje institucija nudi i može izvršiti
• davanje informacije o liječnicima i njihovim usavršavanjima, dodatnim edukacijama i specijalizacijama
• pravodobnu dojavu o nemogućnosti izvršavanja usluge djelomično ili u cijelosti te ponudu adekvatnog zamjenskog partnera koji može izvršiti ugovorenu uslugu u blizini
• spremnost za naknadnim uslugama konzultacije klijentima po završenom tretmanu ili pregledu

10. Otkaz paket aranžmana od strane Agencije ili promjena programa
10.1. Ukoliko se za određeni program / paket koji zahtjeva minimalni broj polaznika ne prijavi dovoljan broj klijenata, Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Agencija zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.
10.2. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

11. Reklamacije, pritužbe i naknade štete
11.1. Klijenti svoje pritužbe i reklamacije upućuju izravno izvršiteljima usluge na licu mjesta i to u pismenom obliku kako bi se izvršitelj usluge pismeno očitovao te ispunio ugovorenu uslugu, odnosno ispravio grešku. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu klijent mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju klijent je dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Izvršitelj usluge i Agencija dužni su dati pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Rok rješenja o pritužbi je moguće odgoditi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Izvršitelji usluga i Agencija rješavati će samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, klijent se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu klijent se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
11.2. Klijent, subagent, Agencija i izvršitelj usluga će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci. Mjerodavno je Hrvatsko Zakonodavstvo. Ukoliko putnik nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.

12. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućoj ispravi.

13. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

14. Zaštita osobnih podataka
Klijent osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci klijenta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.
Agencija se obvezuje da osobne podatke klijenta neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko klijent zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci klijenata čuvati će se u bazi podataka. Klijent daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

Završne odredbe
Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01. veljače 2013. godine.
Ovo izdanje Općih uvjeta poslovanja isključuje sva ranija izdanja.
Odgovorni organizator putovanja i posrednik:
Top Adria Turistička Agencija d.o.o., M. Tita 129, 51410 Opatija, OIB:59624272240, ID: HR-AB-51-04